Displaying 28 results for alogliptin

Alogliptin - API

Alogliptin


 • Catalogue No.:PA 28 43000

 • CAS : 850649-61-5

 • Molecular Formula : C18H21N5O2

 • Molecular Weight : 339.39

Alogliptin - In house impurity

Alogliptin 6-Chloro Impurity


 • Catalogue No.:PA 28 43510

 • CAS : 865758-96-9

 • Molecular Formula : C13H10ClN3O2

 • Molecular Weight : 275.69

Alogliptin - In house impurity

Alogliptin 6-Chloro N-Desmethyl Impurity


 • Catalogue No.:PA 28 43520

 • CAS : 865758-95-8

 • Molecular Formula : C12H8ClN3O2

 • Molecular Weight : 261.66

Alogliptin - In house impurity

Alogliptin Carbamoyl Impurity


 • Catalogue No.:PA 28 43530

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C18H23N5O3

 • Molecular Weight : 357.41

Alogliptin - In house impurity

Alogliptin N-Des(cyanobenzyl) Impurity


 • Catalogue No.:PA 28 43540

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H17ClN4O2

 • Molecular Weight : 260.72

Alogliptin - In house impurity

Alogliptin N-Formyl Carbamoyl Impurity


 • Catalogue No.:PA 28 43550

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H23N5O4

 • Molecular Weight : 385.42

Alogliptin - In house impurity

6-Chloro-1',3-dimethyl-2H-[1,4'-bipyrimidine]-2,2',4,6'(1'H,3H,3'H)-tetraone


 • Catalogue No.:PA 28 43560

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H9ClN4O4

 • Molecular Weight : 284.66

Alogliptin - In house impurity

2-((6-Chloro-1',3-dimethyl-2,2',4,6'-tetraoxo-1',3,4,6'-tetrahydro-2H-[1,4'-bipyrimidin]-3'(2'H)-yl)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43570

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C18H14ClN5O4

 • Molecular Weight : 399.79

Alogliptin - In house impurity

6-(3-Aminopiperidin-1-yl)-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione


 • Catalogue No.:PA 28 43580

 • CAS : 1338677-76-1

 • Molecular Formula : C10H16N4O2

 • Molecular Weight : 224.26

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-((3-Aminopiperidin-1-yl)methyl)benzonitrile Dihydrochloride


 • Catalogue No.:PA 28 43590

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C13H19Cl2N3

 • Molecular Weight : 288.22

Alogliptin - In house impurity

(R)-6-(3-Aminopiperidin-1-yl)-1',3-dimethyl-2H-[1,4'-bipyrimidine]-2,2',4,6'(1'H,3H,3'H)-tetraone


 • Catalogue No.:PA 28 43600

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C15H20N6O4

 • Molecular Weight : 348.36

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-((3-Methyl-6-(3-((1-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43610

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C23H25N7O4

 • Molecular Weight : 463.49

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-(((1-(3-(2-Cyanobenzyl)-1-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)amino)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43620

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C26H26N6O2

 • Molecular Weight : 454.52

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-((3-Acetyl-6-(3-aminopiperidin-1-yl)-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43630

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C19H21N5O3

 • Molecular Weight : 367.40

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-((3-Acetyl-6-(3-aminopiperidin-1-yl)-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43640

 • CAS : 1108731-49-2

 • Molecular Formula : C20H23N5O3

 • Molecular Weight : 381.43

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-((6-(3-Aminopiperidin-1-yl)-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzoic Acid


 • Catalogue No.:PA 28 43650

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C18H22N4O4

 • Molecular Weight : 358.39

Alogliptin - In house impurity

(R)-2-((6-(3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)piperidin-1-yl)-3-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43660

 • CAS : 1430222-09-5

 • Molecular Formula : C26H23N5O4

 • Molecular Weight : 469.49

Alogliptin - In house impurity

(R)-tert-Butyl (1-(3-(2-cyanobenzyl)-1-methyl-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidin-4-yl)piperidin-3-yl)carbamate


 • Catalogue No.:PA 28 43670

 • CAS : 1246610-74-1

 • Molecular Formula : C23H29N5O4

 • Molecular Weight : 439.51

Alogliptin - In house impurity

(S)-6-(3-Aminopiperidin-1-yl)-3-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione


 • Catalogue No.:PA 28 43680

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C10H16N4O2

 • Molecular Weight : 224.26

Alogliptin - In house impurity

(R)-3-Aminopiperidine Dihydrochloride


 • Catalogue No.:PA 28 43690

 • CAS : 334618-23-4

 • Molecular Formula : C5H14Cl2N2

 • Molecular Weight : 173.08

Alogliptin - In house impurity

Pyridin-3-amine Hydrochloride


 • Catalogue No.:PA 28 43700

 • CAS : 73074-20-1

 • Molecular Formula : C5H7ClN2

 • Molecular Weight : 130.58

Alogliptin - In house impurity

2-(((4-Chloro-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)oxy)methyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43710

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C12H8ClN3O2

 • Molecular Weight : 261.66

Alogliptin - In house impurity

2-(Bromomethyl)benzonitrile


 • Catalogue No.:PA 28 43720

 • CAS : 22115-41-9

 • Molecular Formula : C8H6BrN

 • Molecular Weight : 196.04

Alogliptin-d3


 • Catalogue No.:PA STI 004850

 • CAS : 1133421-35-8

 • Molecular Formula : C18H18D3N5O2

 • Molecular Weight : 342.41

Alogliptin-13C-d3


 • Catalogue No.:PA STI 004851

 • CAS : 1246817-18-4

 • Molecular Formula : C1713CH18D3N5O2

 • Molecular Weight : 343.40

2-[(6-Chloro-3,4-dihydro-3-methyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl)methyl]-benzonitrile-d3


 • Catalogue No.:PA STI 019490

 • CAS : 1794937-18-0

 • Molecular Formula : C13H7D3ClN3O2

 • Molecular Weight : 278.71

Alogliptin - In house impurity

(Z)-[Amino(4-aminophenyl)methylidene]amino 4-chlorobenzoate


 • Catalogue No.:PA 28 43740

 • CAS : 1373237-01-4

 • Molecular Formula : C14H12ClN3O2

 • Molecular Weight : 289.72

Alogliptin - In house impurity

6-Chloro-3-methyluracil


 • Catalogue No.:PA 28 43730

 • CAS : 4318-56-3

 • Molecular Formula : C5H5ClN2O2

 • Molecular Weight : 160.56