Displaying 12 results for guaiacol

Guaiacol - API

Guaiacol


 • Catalogue No.:PA 07 16000

 • CAS : 90-05-1

 • Molecular Formula : C7H8O2

 • Molecular Weight : 124.14

Guaiacol - Impurity A

Pyrocatechol


 • Catalogue No.:PA 07 16010

 • CAS : 120-80-9

 • Molecular Formula : C6H6O2

 • Molecular Weight : 110.11

Guaiacol - Impurity B

Phenol


 • Catalogue No.:PA 07 16020

 • CAS : 108-95-2

 • Molecular Formula : C6H6O

 • Molecular Weight : 94.11

Guaiacol - Impurity C

Veratrole


 • Catalogue No.:PA 07 16030

 • CAS : 91-16-7

 • Molecular Formula : C8H10O

 • Molecular Weight : 138.16

Guaiacol - Impurity E

Methyl Benzoate


 • Catalogue No.:PA 07 16050

 • CAS : 93-58-3

 • Molecular Formula : C8H8O2

 • Molecular Weight : 136.15

Guaiacol - Impurity G

4-Methoxyphenol


 • Catalogue No.:PA 07 16070

 • CAS : 150-76-5

 • Molecular Formula : C7H8O2

 • Molecular Weight : 124.14

Guaiacol - Impurity H

3-Methoxyphenol


 • Catalogue No.:PA 07 16080

 • CAS : 150-19-6

 • Molecular Formula : C7H8O2

 • Molecular Weight : 124.14

Guaiacol - In house Impurity

4-Hydroxy-3-methoxybenzenesulfonic Acid


 • Catalogue No.:PA 07 16510

 • CAS : 7134-11-4

 • Molecular Formula : C7H8O5S

 • Molecular Weight : 204.20

Guaiacol - In house Impurity

Potassium 4-hydroxy-3-methoxybenzenesulfonate


 • Catalogue No.:PA 07 16520

 • CAS : 16241-25-1

 • Molecular Formula : C7H7KO5S

 • Molecular Weight : 242.29

Guaiacol - In house Impurity

Potassium 3-hydroxy-4-methoxybenzenesulfonate


 • Catalogue No.:PA 07 16530

 • CAS : 74499-12-0

 • Molecular Formula : C7H7KO5S

 • Molecular Weight : 242.29

Guaiacol - In house Impurity

(R)-N-(3,4-Dimethoxybenzyl)-1-phenylethanamine


 • Catalogue No.:PA 07 16540

 • CAS : 134430-93-6

 • Molecular Formula : C17H21NO2

 • Molecular Weight : 271.35

Guaiacol (1300004)


 • Catalogue No.:PA USP-1300004

 • CAS : 90-05-1

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight : 0.00