Displaying 17 results for misoprostol

Misoprostol - API

Misoprostol


 • Catalogue No.:PA 40 09000

 • CAS : 59122-46-2

 • Molecular Formula : C22H38O5

 • Molecular Weight : 382.53

Misoprostol - Impurity A

8-epi-Misoprostol


 • Catalogue No.:PA 40 09010

 • CAS : 1788085-78-8

 • Molecular Formula : C22H38O5

 • Molecular Weight : 382.53

Misoprostol - Impurity B

12-epi-Misoprostol


 • Catalogue No.:PA 40 09020

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H38O5

 • Molecular Weight : 382.53

Misoprostol - Impurity C

Misoprostol A


 • Catalogue No.:PA 40 09030

 • CAS : 58682-86-3

 • Molecular Formula : C22H36O4

 • Molecular Weight : 364.52

Misoprostol - Impurity D

Misoprostol B


 • Catalogue No.:PA 40 09040

 • CAS : 1331639-92-9

 • Molecular Formula : C22H36O4

 • Molecular Weight : 364.52

Misoprostol - Impurity E

Rac-11-epi-Misoprostol


 • Catalogue No.:PA 40 09050

 • CAS : 58717-36-5

 • Molecular Formula : C22H38O5

 • Molecular Weight : 382.53

Misoprostol - Impurity F

Norprostol


 • Catalogue No.:PA 40 09060

 • CAS : 40098-26-8

 • Molecular Formula : C13H20O4

 • Molecular Weight : 240.3

Misoprostol - In house Impurity

Misoprostol Impurity (A-Form)


 • Catalogue No.:PA 40 09510

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H36O4

 • Molecular Weight : 364.52

Misoprostol - In house Impurity

8-Iso Misoprostol


 • Catalogue No.:PA 40 09520

 • CAS : 1256643-55-6

 • Molecular Formula : C22H38O5

 • Molecular Weight : 382.53

Misoprostol - In house Impurity

(Z)-Misoprostol (Mixture of Diastereomers)


 • Catalogue No.:PA 40 09530

 • CAS : 58717-37-6

 • Molecular Formula : C22H38O5

 • Molecular Weight : 382.53

D Labeled

(8R,11R,12R,16RS)-Misoprostol-d5


 • Catalogue No.:PA D 65320

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C22H33D5O5

 • Molecular Weight : 387.56

D Labeled

(8R,11R,12R,16RS)-Misoprostol Acid-d5


 • Catalogue No.:PA D 65330

 • CAS : 1337917-44-8

 • Molecular Formula : C21H31D5O5

 • Molecular Weight : 373.54

D Labeled

rac-4-Methyl-4-[(trimethylsilyl)oxy]-1-octyne-d5


 • Catalogue No.:PA D 64530

 • CAS : 1189672-07-8

 • Molecular Formula : C12H19D5OSi

 • Molecular Weight : 217.43

11-O-Triethylsilyl-16-O-trimethylsilyl (8R,11R,12R,16RS)-Misoprostol-d5


 • Catalogue No.:PA D 84680

 • CAS : NA

 • Molecular Formula : C31H55D5O5Si2

 • Molecular Weight : 574.01

Misoprostol (Y0000490)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0000490

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Misoprostol for system suitability (Y0001162)


 • Catalogue No.:PA EP-Y0001162

 • CAS : NA

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :

Misoprostol (1444300)


 • Catalogue No.:PA USP-1444300

 • CAS : 59122-46-2

 • Molecular Formula :

 • Molecular Weight :