Displaying 1 results for ruscogenin

Ruscogenin - API

Ruscogenin


  • Catalogue No.:PA 18 76000

  • CAS : 472-11-7

  • Molecular Formula : C27H42O4

  • Molecular Weight : 430.63